Skolesjef Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter

Sivilforsvaret er en del av DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og stab i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. Sivilforsvaret har 227 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. ...

Vi søker skolesjef ved Sivilforsvarets nyetablerte utdannings- og kompetansesenter på Starum.

Vi ser etter deg som vil være med og forme fremtidens Sivilforsvar og være del av et viktig samfunnsoppdrag. Som skolesjef vil du ha en sentral rolle for faglig innovasjon, kompetansebygging og tilbakeføring av læring fra øvelser og innsatser.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter i tråd med overordnede mål, strategier og verdigrunnlaget for DSB, inkludert videreutvikling av totalforsvaret
 • være en premissleverandør i utviklingen av en helhetlig og strategisk skolevirksomhet i DSB
 • delta i Sjef Sivilforsvarets ledergruppe
 • personal- og budsjettansvar for ca 50 medarbeidere
 • utvikle samarbeidet med andre beredskap- og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad
 • solid ledererfaring fra relevant virksomhet og nivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra pedagogisk virksomhet og/eller undervisning
 • erfaring fra beredskapsarbeid
 • erfaring med ledelse av endringsprosesser
 • erfaring med å lede og representere i nasjonale og internasjonale fora
Personlige egenskaper
 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • evne til å inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • analytisk, strukturert og har god gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • utfordrende oppgaver med å bygge opp et nytt utdannings- og kompetansesenter for Sivilforsvaret
 • gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 • fast stilling som skolesjef ved Sivilforsvarets kompetanse- og utdanningssenter (avlønning som seksjonssjef, stillingskode 1211). Årslønn 813 400,- til 906 000 (ltr 80 – 84). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Om Sivilforsvaret og stillingen

Sivilforsvaret er underlagt DSB og er gjennom internasjonalt og nasjonalt lovverk gitt oppdraget å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter ligger på Starum, ca 25 minutter fra Gjøvik. Kompetansesenteret skal ha en strategisk rolle som fagutvikler og faglig innovatør. Fagutvikling skal skje i samspill med andre relevante utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer i landet, samt egen etat. Kompetansesenteret har ansvar for operative kapasiteter for nasjonal og internasjonal innsats.

Kompetansesenteret skal bidra til et mer operativt og enhetlig Sivilforsvar ved utvikling og formidling av kompetanse, og en rasjonell personell- og logistikkforvaltning. Kompetansesenteret skal utvikles og innrettes i samarbeid med de øvrige to skoler i DSB, som sammen utgjør DSB-akademiet. Skolesjefen vil lede arbeid med intern organisering i samarbeid med ledelsen og de ansatte gjennom en prosess som har som målsetting å implementeres fra høsten 2020.

For nærmere informasjon, se www.sivilforsvaret.no eller søk opp Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter på facebook.

Generelle opplysninger

 • Sivilforsvaret er en uniformert etat.
 • Reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må påregnes.
 • DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Lena
Contract type
permanent
Job-ID
112927