Seksjonssjef kjemikaliesikkerhet

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. ...

Vil du være med å videreutvikle kjemikalie- og eksplosivsikkerhetsområdet? Vi søker etter en samlende leder med god forståelse for myndighetsrollen.

I DSB jobber vi etter de statlige målene om å fornye, forbedre og forenkle. Vårt verdigrunnlag er å være tillitsskapende og kompetente lagspillere, og du må kjenne deg igjen i dette.

Seksjon for kjemikaliesikkerhet i avdeling for Forebygging og sikkerhet skal sikre at DSB er en relevant, kompetent og tydelig nasjonal kjemikaliesikkerhetsmyndighet. Stillingen som seksjonssjef er sentral i videreutvikling av direktoratets rolle som fag- forvaltnings- og tilsynsmyndighet. Vi ser etter deg som har kompetanse og motivasjon til å videreutvikle både fag og metoder, digitalisere prosesser og har gode evner som personalleder for dyktige og erfarne medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB
 • bidra til avdelingens målsettinger som medlem av avdelingens ledergruppe
 • fag-, personal- og budsjettansvar for 34 personer
 • ansvar for at DSB som fagmyndighet utvikler regelverket slik at det tilpasses ny teknologi, endringer i bransjer/markeder og utvikling i internasjonalt regelverk
 • ansvar for at DSB som forvaltningsmyndighet gjennom saksbehandlingen og veiledning bidrar til at risiko ved håndtering av farlige kjemikalier er akseptabel risiko i eksisterende og nye virksomheter
 • ansvar for at DSB som tilsynsmyndighet følger opp etterlevelse av krav i regelverk gjennom risikobasert tilsyn
 • videreutvikle fagområdene i seksjonen

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • mastergrad fortrinnsvis innen teknisk, naturvitenskapelig eller juridisk studieretning. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad
 • relevant ledererfaring
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse.

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra systematisk HMS-arbeid fra industri, konsulentselskap eller forskningsmiljø
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • god digital kompetanse og interesse for digitalisering i offentlig forvaltning
 • erfaring fra endring- og omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • du har evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • evne til å skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike eksterne aktører
 • analytisk og med evne til å sette deg inn i de ulike fagområdene og se helheten
 • strategisk, strukturert og løsningsorientert
 • godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • ​​​​​​​et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • avlønning som seksjonssjef med årslønn fra kr 813 400 – 934 800 (ltr 80-85). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen vil det bli trukket 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse


Om avdelingen, seksjonen og stillingen

Seksjon for kjemikaliesikkerhet har som hovedformål å sikre at den lovlige håndteringen av farlige kjemiske stoffer skjer uten alvorlige uhell, slik at sikkerheten til omgivelsene og befolkningen blir tilfredsstillende ivaretatt.
Seksjonen utøver DSBs rolle som fag- forvaltnings- og tilsynsmyndighet for håndtering av brannfarlige, eksplosjonsfarlige, trykksatte og reaksjonsfarlige stoffer, samt for transport av farlig gods på veg og jernbane. Dette er områder som er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen skal sørge for at DSB ivaretar rollen som en relevant, tydelig og synlig nasjonal kjemikaliesikkerhetsmyndighet.

Seksjonen består av 34 medarbeidere. Seksjonen har etablert team for å ivareta de viktigste leveranser. Det er tre saksbehandlingsteam, ett regelverksteam og ett tilsynsteam. Det er i tillegg etablert faggrupper på tvers i seksjonen for å gi rammer for å utvikle og sikre kompetanse på kjemikalier og håndteringen. Tilstrekkelig fagkompetanse er viktig for å sikre rett kvalitet på leveranser og oppgaver som fag-, forvaltning- og tilsynsmyndighet.
Kjemikaliesikkerhet er en av fire seksjoner i DSBs avdeling for Forebygging og sikkerhet med totalt ca. 100 medarbeidere. De andre seksjonene er Brann og redning, Elsikkerhet og Produktsikkerhet.

Generelle opplysninger
​​​​​​​
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Tønsberg
Contract type
permanent
Job-ID
142837