Seksjonssjef operasjonssenteret

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har ...

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess og etablerer grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft

Operasjonssenteret skal etableres som en seksjon i operativ fellesavdeling. Avdelingen skal understøtte den operative utøvelsen av divisjonens kjerneoppgaver som utføres i de seks geografiske områdene. Avdelingen har ansvar for å levere operativ beslutningsstøtte og bistand i den gjennomføring og oppfølging av saker i etterkant av kontroll. I tillegg til operasjonssenteret består operativ fellesavdeling av en etterretningsseksjon og en juridisk seksjon.

Operasjonssenteret skal gi operativ støtte og bistand for planlagt og hendelsesstyrt virksomhet gjennom å følge opp gjennomføring av linjens planer og oppdukkende omprioriteringer. Operasjonssenteret skal ha oversikt over pågående oppdrag/aksjoner og ivareta en praktisk funksjon knyttet til beredskaps- og krisehåndtering.

Som leder for operasjonssenteret vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 30 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for. Du rapporterer direkte til avdelingsdirektøren for operativ fellesavdeling og inngår i avdelingens ledergruppe.

Sentrale arbeidsområder:

 • lede etableringen av et nytt landsdekkende operasjonssenter
 • ansvar for drift og utvikling av divisjonenes døgnbemannede operasjonssenter
 • personal- og resultatansvar
 • plan- og rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad
 • relevant ledererfaring
 • god kunnskap om operasjonell styring
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring fra utviklings- og digitaliseringsarbeid

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seksjonssjef/underdirektør, kr 700 000 - 850 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Heidi Vildskog på telefon 415 14 206 eller Stina Smedsrud på telefon 995 03 714.

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Moss
Contract type
permanent
Job-ID
147924