Avdelingsdirektør utviklingsavdelingen i juridisk divisjon

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har ...

Tolletaten er i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Utviklingsavdelingen er plassert i en nyinnrettet og spisset juridisk divisjon, sammen med en stab, rettsavdelingen og internasjonal avdeling. Avdelingen har ansvar for regelverksutvikling og utredning av løsninger og prosesser i grenseflaten mellom juss og digitalisering for både næringslivet og private. Avdelingen har i tillegg til fagansvar for personvern.

Som leder av utviklingsavdelingen vil du være med å bygge opp og forme både avdelingen og divisjonen. Du vil ha en bred kontaktflate, med ansvar for å sørge for koordinering på avdelingens ansvarsområder både internt i divisjonen og i resten av etaten, og for å støtte andre enheter på regelverksutvikling og digitalisering. Både du og medarbeiderne dine vil kunne delta i og lede utviklingsprosjekter. Du vil ha ansvar for å lede enheten administrativt og faglig, i tillegg til personalansvar for 12-14 høyt kvalifiserte medarbeidere. Du vil være en del av divisjonens ledergruppe og rapporterer til divisjonsdirektør.

Sentrale ansvarsområder:

 • utvikling av tollovgivningen med forskrifter, herunder knyttet til digitalisering i etaten
 • utvikling og forvaltning av personvernområdet
 • utredning, analyse og evaluering av nye løsninger og prosesser
 • tolkning av og innspill til andre myndigheters regelverk (varerestriksjoner m.m.)
 • lede og delta i prosjekter
 • faglig bistand i etatens øvrige utviklingsarbeid
 • utarbeide og koordinere høringer

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført relevant mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap
 • ledererfaring, gjerne fra tilsvarende stilling i offentlig sektor
 • erfaring fra utviklings- og digitaliseringsarbeid
 • erfaring fra regelverksutvikling
 • ønskelig med kjennskap til Tolletatens fagområder
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • evne til å motivere medarbeiderne
 • gode analytiske og strategiske evner
 • tydelig, åpen, inkluderende og utviklingsorientert lederstil
 • beslutningsdyktig med høy gjennomføringsevne
 • solide samarbeidsevner og raushet

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kr 950 000 – 1 050 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten. Rettsavdelingen består av 11 medarbeidere, og har ansvar for forvaltning av tollregelverket og klagesaksbehandling, mens internasjonal avdeling består av 12 medarbeidere, og har ansvar for forvaltning og utvikling av internasjonale avtaler, herunder forhandlinger. Det er nær sammenheng mellom avdelingenes oppgaveporteføljer, og det legges derfor opp til et utstrakt samarbeid på tvers mellom ledere og medarbeidere med ulik faglig bakgrunn.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold.

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte divisjonsdirektør Pål Hellesylt på telefon på tlf 92264506.

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
150048