Personvernombud

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har ...

Juridisk divisjon er en nyetablert enhet som består av 3 avdelinger og en stab. Divisjonen har ansvar for rettsutvikling og et overordnet ansvar for rettsanvendelse i Tolletaten. Divisjonen er også etatens klageinstans.

Divisjonsstaben er tillagt et særlig ansvar for styring, oppfølging og koordinering i divisjonen og med andre deler av virksomheten. Som personvernombud vil du høre til staben administrativt, og være faglig uavhengig. Du vil også være del av et faglig felleskap med personverngruppen i utviklingsavdelingen, som har ansvaret for det helhetlige arbeidet i etaten på området.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative. Du vil også ha mulighet til å bidra i stabens øvrige oppgaver.

Sentrale arbeidsområder:

 • gi råd om hvordan Tolletaten kan ivareta personvernet til de registrerte på en best mulig måte, herunder til ledelsen
 • kontrollere og påse at Tolletaten etterlever det til enhver tid gjeldende personvernregelverket
 • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke personvernarbeidet i Tolletaten
 • være en diskusjonspartner på alle nivåer i etaten, herunder rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring som juridisk rådgiver, advokat e.l.
 • erfaring fra arbeid med personvern
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du har:

 • høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • en risikobasert tilnærming til rollen som personvernombud, og bidrar til å finne gode løsninger
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger
 • høy faglig integritet
 • svært god virksomhets- og rolleforståelse

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en nyetablert divisjon med høy kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, 600 000 – 800 000 kroner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Staben i Juridisk divisjon består av tre rådgivere som ledes av stabsleder. Vi støtter juridisk direktør i ledelsen av divisjonen, både administrativt og faglig, og har personalansvaret for etatens personvernombud.


Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Joakim Svebakken på tlf 92 69 79 00.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
187828