Områdeledere

Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eiere. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF skal benyttes i alle byggprosjekter med en verdi over 500 millioner kroner. Sykehusbygg skal ...
Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og vi har behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer.

Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.

Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 - 100 milliarder kroner.

Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet), et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Vi søker områdeledere for
 • VVS (1)
 • Elektro (1)
 • Prosjektering (2)
 • Prosjektstøtte (1)

Områdelederne skal ha ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

VVS og Elektro
Områdeleder VVS og Elektro skal, sammen med øvrige prosjektledere, sørge for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad. Områdeledere vil ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. Arbeidet innebærer blant annet tett dialog, samarbeid og oppfølging av prosjektering innenfor fagområdet med henblikk på utvikling av gode og godt koordinerte løsninger innenfor rammene til prosjektet.


Prosjektering
Områdeleder prosjektering har ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet fra Byggherrens side, og styre og følge opp kontrakten for arkitekt- og rådgivertjenester slik at prosjekteringen følger forutsatt fremdrift og gjennomføres med god kvalitet. Videre har områdeleder prosjektering et overordnet ansvar for at konkurransegrunnlag for de enkelte entrepriser blir utarbeidet innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad, i samarbeid med øvrige fagområder i prosjektet. Områdeleder prosjektering vil også ha et overordnet ansvar for at myndighetskrav knyttet til prosjektering ivaretas.

Prosjektstøtte
Områdeleder prosjektstøtte har ansvaret for å lede området og etablere systemer og rutiner for god prosjektstyring (økonomi- og fremdriftsstyring, KS/SHA, dokumentstyring, intern IT-drift, risikostyring mv), og bistå prosjektsjef og øvrige aktører med styringen av prosjektet. Stillingen omfatter også ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks styringsgruppe/prosjektstyre. Områdeleder skal lede området prosjektstøtte og være en del av prosjektets ledergruppe.

Områdelederne rapporterer til prosjektsjef for det enkelte prosjekt og vil inngå i ledergruppen til respektivt prosjekt (Aker eller nye Rikshospitalet).

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:
 • Teamorientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
 • Åpen for utfordringer og er en god og positiv støttespiller i teamarbeid
 • En som tar ansvar

Alle stillingene er faste.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass i Oslo mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist onsdag 8. september 2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:

Prosjektdirektør Dag Bøhler, telefon 915 14 324, eller

Aker: Områdeledere for VVS og prosjektering
Prosjektsjef Aker, Rikard Tveiten, telefon 95289 317

Nye Rikshospitalet: Områdeledere for elektro, prosjektering og prosjektstøtte
Prosjektsjef nye Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, telefon 915 11 251

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Field
Other
Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
224591