Seniorrådgivere til strategisk økonomistyring

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre ...

Politidirektoratet styrker vår evne til økonomistyring på strategisk nivå og søker i den forbindelse etter to dyktige seniorrådgivere.

Stillingene er organisatorisk plassert i økonomiseksjonen i styringsavdelingen. Styringsavdelingen består av tre seksjoner som ivaretar det overordnede ansvaret for planlegging, styring og oppfølgning av etaten og den formelle styringsdialogen mot Justis- og beredskapsdepartementet. Avdelingen skal sikre god økonomi- og virksomhetsstyring i og av etaten. Økonomiseksjonen har ansvar for å utvikle økonomi- og virksomhetsstyringen i politiet, herunder utføre økonomiske analyser, gevinstberegninger samt utarbeide og følge opp politiets budsjett. Politiets budsjett utgjør om lag 20 mrd. kroner per år.

Du vil få en sentral rolle i videreutviklingen av etatens økonomistyring, rapportering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til politiets øverste ledelse. Videre vil du få ta del i oppfølgingen av prosessene for økonomi- og virksomhetsstyring. I ditt daglige arbeid vil du jobbe med ulike økonomifaglige oppgaver og ha en bred kontaktflate både i direktoratet og mot underliggende enheter i politiet. Sammen jobber vi for effektiv ressursbruk i en av samfunnets viktigste etater.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av overordnet økonomi- og virksomhetsstyring i etaten
 • Utredninger knyttet til etatens innspill til statsbudsjett
 • Utarbeidelsen av rammer og fordeling av etatsbudsjettet
 • Økonomisk oppfølging og styringsdialog med underliggende enheter og distrikter
 • Leveranser til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet innen budsjett, prognoser, rapportering og økonomistyring
 • Utredninger, analyser, gevinstberegninger som beslutningsunderlag for etaten
 • Arbeidsoppgaver kan tilpasses kompetanse og tidligere erfaring
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdanning på masternivå
 • Solid og relevant erfaring fra en eller flere av arbeidsområdene
 • Erfaring som økonomirådgiver/-konsulent i større organisasjoner
 • Meget god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet for stilingen vil bli vektlagt
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Vi ønsker også at du har:

 • Erfaring fra budsjettarbeid og økonomistyring i statlig eller annen offentlig virksomhet
 • Erfaring fra styringsprosessene i offentlig forvaltning, gjerne saksbehandling og utredninger til statsbudsjett
 • Erfaring med analyse-, effektiviseringsarbeid og gevinstrealisering
 • Erfaring med økonomisk oppfølging av enheter - controller rolle

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Du:

 • trives med utbredt samhandling på tvers i organisasjonen og skaper gode relasjoner
 • har en analytisk og systematisk tilnærming til oppgavene
 • er strukturert og har god arbeidskapasitet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingene lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 700 000 - 900 000 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
277369
Corporation
Capus AS