Rådgiver juridisk stab

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre ...

Juridisk stab søker en dyktig jurist som har lyst til å jobbe med de rettslige rammene for politiets virksomhet.

Politidirektoratet har som oppgave å styre og lede politiet og være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet. Som forvaltningsorgan og etatsleder behandler Politidirektoratet en rekke juridiske spørsmål.

Juridisk stab arbeider med juridisk utredning, rådgivning og regelverksutvikling. I tillegg behandler vi klager i erstatningssaker og etter offentleglova og politiregisterloven, og ivaretar statens partsstilling i saker hvor politiet blir stevnet. Juridisk stab har også et særskilt ansvar for personvern, som omfatter både personopplysningsloven og politiregisterloven.

Vi søker nå etter deg som er en samfunnsengasjert og dyktig jurist. Vi ønsker at du har erfaring fra justissektoren eller andre deler av offentlig forvaltning.

Hos oss vil du jobbe bredt innenfor politiets arbeidsfelt og det kreves et helhetlig blikk på oppgavene. Du får mulighet til å jobbe med mange interessante juridiske problemstillinger og oppgaver. Du vil jobbe i et kompetent miljø med stor kontaktflate internt og eksternt. Vår leder rapporterer til assisterende politidirektør.


Arbeidsoppgaver

Du kan få arbeidsoppgaver innen hele stabens ansvarsområde, herunder;

 • Arbeid med høringer og regelverksutvikling
 • Juridisk bistand og rådgivning internt i Politidirektoratet og til underliggende organ
 • Juridisk utredning av ulike problemstillinger som berører politiet
 • Saksbehandling av erstatningssaker, klagesaker etter offentleglova og politiregisterloven og søknad om fritak for taushetsplikt ved forskning
 • Oppfølging av stevninger mot politiet, herunder samarbeid med Regjeringsadvokaten og deltakelse som partsvitne i hovedforhandlinger
 • Oppgaver tilknyttet Juridisk stabs ansvar innenfor personvernområdet, herunder arbeid med rutiner, prosesser og veiledning til andre enheter.
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, med gode akademiske resultater
 • Gode ferdigheter i juridisk metode
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra justissektoren eller andre deler av offentlig forvaltning
 • Det er en fordel med erfaring fra ett eller flere av følgende områder: regelverksutvikling, juridisk rådgivning og utredning, menneskerettigheter, personvern, offentleglova eller erstatningsrett
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner
 • Helhetsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og initiativrik

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/) og i våre etiske retningslinjer (http://www.politiet.no/).

Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 560 000-670 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
301816
Corporation
Capus AS